Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen en bijdragen voor het contactblad Nehalennia van de Zeeuwse Dialectvereniging.


Redactie Nehalennia
Artikelen c.s. dienen te worden gericht aan de eindredacteur van Nehalennia

Rinus Willemsen

Boterzandestraat 15

4521 AS Biervliet

0115 -481521

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanleveren van kopij
Artikelen c.s. dienen te worden aangeleverd als Word-documenten. Dit geldt ook voor kortere bijdragen.
Met de hand geschreven of getypte documenten worden uitsluitend geaccepteerd na overleg met het redactiesecretariaat.

Omvang en aard van kopij
Een artikel bevat in de regel maximaal 2.500 woorden. In bepaalde gevallen worden langere artikelen geaccepteerd, doch de redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een artikel in twee delen worden gesplist, die dan in twee opeenvolgende edities van Nehalennia moeten verschijnen.
Er geldt geen minimumaantal woorden voor artikelen, maar ze dienen uiteraard ook bij ‘kleinere’ onderwerpen wel enig gewicht te hebben.
Een recensie bevat in de regel maximaal 750 woorden. In bepaalde gevallen worden langere recensies geaccepteerd, doch de redactie behoudt zich het recht voor recensies in te korten.
Recensies kunnen betrekking hebben op boekuitgaven, maar ook op films, toneelstukken, exposities en podcasts. Ook recensies kunnen een wat kleinere omvang hebben.
Daarnaast staat het iedereen vrij om teksten in te sturen voor de rubriek ‘Mededelingen’. Deze teksten bevatten maximaal 300 woorden en plaatsing ervan wordt bepaald door de redactie.

Tenaamstelling
De naam van de auteur komt boven aan het artikel of de recensie te staan, alsmede de inhoudsopgave. De redactie vermeldt uitsluitend voor- en achternaam, indien uitdrukkelijk gewenst alleen de initialen, doch geen titels.

Opmaak
Kopij dient onopgemaakt te worden aangeleverd, dus zonder tabs, centreer- of uitvulfuncties, font- en korpswisselingen, onderstrepingen etc. Vet en cursief mogen wel worden gebruikt. Langere teksten dienen te zijn voorzien van tussenkopjes. Indien die ontbreken, brengt de redactie ze aan.
In aangeleverde kopij dienen geen illustraties te zijn opgenomen. Zie ‘illustraties’.
Staatjes, tabellen e.d. dienen apart te worden aangeleverd in Excel. In de kopij zelf dient dan te zijn aangegeven waar ze geplaatst moeten worden.

Spelling en stijl
Kopij dient te zijn geschreven in de spelling zoals die is voorgeschreven in de meest recente Woordenlijst Nederlandse Taal (Het Groene Boekje, 2015), dan wel Van Dale’s Groot woordenboek van de Nederlandse taal (de zogeheten Dikke van Dale, zestiende, herziene editie 2022). Auteurs wordt verzocht een duidelijke en prettig leesbare stijl te hanteren en zich te onthouden van vakjargon en overvloedige afkortingen. De redactie behoudt zich het recht voor hierin in te grijpen.

Titel
Bijdragen moeten voorzien zijn van een korte, pakkende titel en een langere subtitel die informatie dient te bevatten voor een goede bibliografische ontsluiting. Het staat de redactie vrij hierin veranderingen aan te brengen.

Citaten
Citaten worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Beslaan citaten meerdere alinea’s, dan wordt aan het begin van elke alinea een dubbel aanhalingsteken geplaatst. Het citaat wordt dan uiteraard ook afgesloten met een dubbel aanhalingsteken.

Voetnoten
In Nehalennia worden uitsluitend eindnoten gebruikt. Aantallen en omvang dienen zo kort mogelijk te zijn. Het notenapparaat dient van de tekst losgekoppeld te zijn, eventueel in een apart Word-document waarin de cijfers dienen te corresponderen met de nootcijfers in de tekst.
Indien het notenapparaat toch groter is dan een volle bladzijde in Nehalennia, behoudt de redactie zich het recht voor dit tekstgedeelte uitsluitend op de website van de HKW te plaatsen.

Bronnen
De bronvermelding na de eventuele noten onder aan een artikel dient zo beknopt mogelijk te zijn. Titelbeschrijving van boeken, tijdschriften e.d. dient plaats te vinden volgens de daarvoor geldende regels.De redactie behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen en onderdelen te schrappen.

Illustraties
Van de auteur wordt verwacht dat hij/zij zelf beeldmateriaal aanlevert óf duidelijk aangeeft welke illustraties hij/zij zoekt en waar deze zijn te vinden. Een apart Word-document met illustraties in een lage resolutie en/of aantekeningen over de aard van illustraties kan dan aan het redactiesecretariaat worden toegezonden. Daarnaast behoudt de redactie zich het recht voor aanvullend beeldmateriaal te verwerven of te laten vervaardigen. De auteur wordt hiervan in kennis gesteld.
Het voor Nehalennia  te gebruiken beeldmateriaal dient van goede kwaliteit te zijn en goed te reproduceren. Dit materiaal kan zowel in verschillende e-mails als via WeTransfer worden toegezonden, na overleg met de eindredacteur van Nehalennia.
De redactie gaat ervan uit dat alle rechten van het aangeboden beeldmateriaal geregeld zijn. Is dat niet het geval, dan dient de beeldredacteur daarvan in kennis gesteld te worden zodat de rechten alsnog geregeld kunnen worden. De redactie heeft hiervoor een bescheiden budget.

Redigeren
Alle bijdragen voor Nehalennia worden besproken in de redactieoverleg. Het redactiesecretariaat stelt de auteur in kennis van de beslissing tot het al dan niet plaatsen van zijn/haar artikel. Over de termijn waarop een artikel wordt geplaatst, kan niet altijd meteen duidelijkheid worden verschaft. Zodra tot publicatie wordt overgegaan, krijgt de auteur hiervan bericht.
De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen te bewerken en/of in te korten. Als er sprake is van verregaande wijzigingen, kan een en ander aan de auteur worden voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de auteur gevraagd wordt zelf de benodigde wijzigingen aan te brengen.
De tekstrevisie betreft doorgaans zinsbouw, interpunctie, spelling, aanpassing aan de huisstijl en uniformering van titelbeschrijvingen. Leidraden daarbij zijn, naast eerdergenoemd Groene Boekje en de Dikke van Dale, onder ander de Schrijfwijzer en de Redactiewijzer van Sdu, het tijdschrift Onze Taal en de Nieuwe leestekenwijzer van Peter van der Horst (Garant, 2019). De redacteur ontvangt tijdig een drukproef om correcties aan te brengen, dat na drie dagen naar de eindredacteur geretourneerd wordt.

Presentexemplaren
Na publicatie van zijn/haar artikel in Nehalennia ontvangt de auteur standaard twee exemplaren van het desbetreffende nummer. Op verzoek van de auteur kunnen daarnaast nog twee extra exemplaren worden toegezonden, alsmede een pdf-versie van het desbetreffende nummer van Nehalennia.

5 januari 2024.