Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
babbe

1. babbe aantrekker en rookscherm van de open haard: Z.B.
Aant. Kn.: babe.
Seumers stookte m' op d'n 'aerd want m'ao sponders en ouwe perkoenen splintie. In de schouwe 'ieng 't'angeliezder miete ketel. D'rvôôr 'ieng de babbe en opte plaete stoeng d'n hèrendon: 's Zomers stookten we op de haard want we hadden overvloed van spaanders en oude paaltjes v. d. zeewering. In de schouw hing het haardijzer met de ketel. Ervóór hing de 'babbe' en op de haardplaat stond de theestoof: Rll.


Zie:
Illustratie.

2. babbe babbetje slab slabbetje: W. (Mdb.; Amd.; Grij.; Ok.; Dob.); Z.B. (Hkz.; Gvp.; Ier.; Wde.; Kn.); N.B. (Wsk.; Kam.); T.; Sch.-D. (Kwv.; Bh.; Ow.; Nwk.); Z.V.W.; L.v.Ax.; Hlt.; Cg.
Zie:
bavètje;
flabbe;
pabbedoekje;
slobbe(tje);
slobberdoek;
vôôrspeldoekje.

synoniem(en) - babbetje
babbelaer

babbelaer babbelaor stroopballetje; deze benaming d. geh. Z. doch plaatselijk talrijke andere namen. Zie:
balletje
blokje
brokke
kokkiene;
kussentje;
spekje;
sukerspek.
Aant.: nst. alg. babbelaers enz. bakke(n) komt plaats. voor: babbelaers enz.
koke(n): geg. d. Ktg.; Scherp.; Sch.D. (Sdb.; Kwv.; Ng.; Dsr.; Elm.; Srd.; Rns.; Bwh.; Nwk.); Z.V.W. (Cz.; Sdk.; Rtc.; Bvt.).

synoniem(en) - babbelaor
babbelaers'aer

babbelaers'aer streperig sluikblond haar: W. (Osb.); Z.B. (Hkz.; Ha.; ler.); babbelaer'aer: No.
Zie:
fietjes'aer;
kokkien'aer;
spekjes'aer.

babbeleguusje

babbeleguusje Je moe m'n zòvee babbeleguusjes nie op'angen: kletspraatjes uitvluchten: zeld. geg. d. Z.V.W. (Bvt.); L.v.Ax. (Ax.); var. Amd.: babbelevuusjes.