Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
lacheduufje

lacheduufje lachduifje (Columba risoria): Z.V.W.; L.v.Ax.; zeld. Z.eil. geg. d N.B. (Kg.)
Zie:
koekeroe:tje.

lachepitjes

lachepitjes kuiltjes in de wangen: W.; Z.B.; N.B. (Wsk.); T. (Ovm .); Sch.-D. (Kwv.; Ng.; Bh.; Bns.); Ofl. (Mdh.); lacheputjes: Z.V.W.; L.v.Ax.
Zie:
kaekepitjes.

ladaote

ladaote: ledaote slungelachtige jongen of meisje kinderachtig vervelend gek doend; W.; T. (Scherp.); Z V.W.; grôôte ledaote: Zôô'n grôôte ledaote moet jie noe nog op je moeder's schôôt zitte? W.; Joe zotte ledaote 'ouw noe is op mé grie:len (lachen om niets): Ok.; Aant.: in de vorm ledutte geg. d. Z.V.W. (Bks.; Cz.; Hp.); vooral v. meisjes gezegd.

ladder

ladder 1. Iadder thans Alg.; alleen L.v.H. geeft lêêr als het gewone woord.
2. schot (opstaande kant. verhoging) v. e. boerenwagen vooral in samenstellingen: zie
achterladder;
menladder;
peeladder;
troenkladder;
vôôrladder;
ladder.