babbe

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
babbe

1. babbe aantrekker en rookscherm van de open haard: Z.B.
Aant. Kn.: babe.
Seumers stookte m' op d'n 'aerd want m'ao sponders en ouwe perkoenen splintie. In de schouwe 'ieng 't'angeliezder miete ketel. D'rvôôr 'ieng de babbe en opte plaete stoeng d'n hèrendon: 's Zomers stookten we op de haard want we hadden overvloed van spaanders en oude paaltjes v. d. zeewering. In de schouw hing het haardijzer met de ketel. Ervóór hing de 'babbe' en op de haardplaat stond de theestoof: Rll.


Zie:
Illustratie.

2. babbe babbetje slab slabbetje: W. (Mdb.; Amd.; Grij.; Ok.; Dob.); Z.B. (Hkz.; Gvp.; Ier.; Wde.; Kn.); N.B. (Wsk.; Kam.); T.; Sch.-D. (Kwv.; Bh.; Ow.; Nwk.); Z.V.W.; L.v.Ax.; Hlt.; Cg.
Zie:
bavètje;
flabbe;
pabbedoekje;
slobbe(tje);
slobberdoek;
vôôrspeldoekje.

synoniem(en): babbetje