Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zaege

zaege(n) zaoge(n) beh. m.m. Alg. Iett. aamborstig zijn piepen op de borst: Z.eil.; Rtc.; Wdo.; G.; Ofl. Vaeder eit('t) flienk te pakken 't saeg sò op op s'n bost: Aag.; 't Zit mar te zaegen bie m'n 'k hè wêêr 'n zwaere kouwe opedae mit die mist: Gdr.; ook: 't saegt op s'n harte: Gdr.; zaniken zeuren: W.; Z.B.; N.B. (Kg.); T. (Mtd.; Anl.; Po.); Sch.-D.; Z.V.W. (Obg.; Bvt.; Rtc.; Adb.); Wdo.; G. (Gdr.); Ofl.; Die Siene kan toch zitte zaege over aol d'r kwaelen: Mlk.; Ajje noe nog langer leit te zaegen doe:n 'k 't 'êêlegaer nie: Ha.

synoniem(en) - zaegen zaoge zaogen
zaegeslieper

zaege-(zaoge-)slieper enz.: 1. zaagscherper: m.m. alg. in vakkringen.
2. benaming voor paarlhoen (poule pintade) aldus gen. n. het krassend geschreeuw: Sch.-D. (Zr. Srd.; Rns.; Bh.; Hsd.; Ow.); Z.V.W. (Sdk.); zaogeslèpere: Wdo. Aant. e. andere naam is: ketelkrauwer geg. d. Azn.
Zie:
poelepetaote
poelepetaone.

synoniem(en) - zaogeslieper
zaegmeel

zaegmeel zaog(e)meel zaagsel: W. (omg. Mdb.; Vre.; Osb.; Rtm.; Ok.; Grij.); Z.B. (Kpl.; Kn.; Kb.); Phi.; Sch.-D (Rns.; Ow.); Z.V.W. (Cz.; Sdk.; Gde.; Obg.; Zdz.; Bvt.; Adb.); L.v.H.; Wdo.; G. (Gdr.). Thans zaegsel zaogsel alg gebr.

synoniem(en) - zaogmeel zaogemeel
zaegmul

zaeg- zaogmul zaagsel: zeld. Z.eil. (geg. d. Ok.; Grij.; Wkp.; Ha.; Ovz.; Kpl.; Mtd.; Phi.); Z.V.W.; L.v.Ax.; mul: Ofl. (Mdh.; Smd.). Aant. Ovz.: vroeger gebr. om ham te roken.
Zie:
zaegmeel.

synoniem(en) - zaogmul