Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'oeljebroelje

oeljebroelje warboel: Z.B. (doch z. hieronder); Sch. (Elm.; Rns.); Z.V.W.; L.v.Ax.; var.: oeljetroe:lje: omg. Mdb.; Bld.; Bks.; oe:ljegebroe:lje: Ier.; oe:ljebezoe:lje: Ktg.; Hkz.; Gs.; Ier.; Kn.; Wmd.; Rll.; 't Ister 'n oe:ljebezoe:lje van d'aore waereld: een verschrikkelijke rommel: Ier.

'oener

oen(g)er zie:
onder.

synoniem(en) - 'oenger
'oener'aege

oen(g)(d)er'aege -aoge (lett. onder-de-haag): benaming v. hondsdraf (Glechoma hederacea):
m.m. geg. d. Z.B. (Hz.; Ktg.; Kn.); Z.V.W. (Rtc.; Bvt.); ook wel: oendermaege: Hkz.
Zie:
kruupdeur-d'n-tuun.

synoniem(en) - 'oengder'aege
'oenke

oenke oneven: zeld. geg. d. W. (Ok.; Dob.); 'n oenke cent: een losse cent; 't Komt (ik komme) mè oenke uut: op e. oneven getal bv. b. h. uitdelen het klopt niet m. h. aantal kinderen; onkig: Njoos.; onke: Kwd.
Zie:
onêênig
oneffen
onpearig
en verg.
ies. (2).