Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
abbelêêre(n)

abbelêêre(n)

1. redeneren verhandelen: Z.eil.1) ; G.; Ofl.; (Bto).
Z'èn 'êêl wà t'abbelêêren die ouw'mannetjes asse saemen gae kuiere: Dob.
Zie:
verabbelêêre(n).
2 iets klaarspelen: W. (Kod.; Dob.; Mlk.); Sch-D.; Olf. (Bto.).
'k Ao 't nôôit gedocht mè ie abbelêêrde 't: hij speelde het klaar hij kwam er (bv. b. h. slootje springen): Kod.
A'k 't noe nog mèr'n jaer abbelêêre dan bin'k tnegentig weetje: Dob.
Vaak ontkennend: ie zà 't nie abbelêêre: hij zal er niet doorkomen v. e. ziekte; ook: hij speelt het financieel niet klaar komt er niet uit.
3. wagen ondernemen a. bov.: Ie abbelêêrt te vee(l).
4.geldelijk achterop zijn sukkelen: Ie abbelêêr mé-te pacht: W (Amd.; Kod.; Grij.; Dob.).
1) Sch.-D. zeld.; opg. d. Bwh.; Bns.

abbelegaosie

abbelegaosie obbelegaosie

1. redenering: W.; Z.B. (Ha.; Kb.); Phi.; Z.V.W.; L.v.A.; Wdo.

2. omhaal van woorden; W.; Z.B.; N.B. (Col.); Phi.; Sch. (Bh.); Z.V.W.; G. (Grd.); Ofl. (Mdh.: obbelegaosje).
3.drukte opschudding: T. (Tln.; Ovm.); Z.V.W. (Atm.); L.v.Ax. (Hok.; Ax.). Plaats. vormen: oebelaosie: Z.B. (Ha.; Kn.); ommelegaosie: Bh.; abbelaosje: Bns.
Zie:
avvegaosie.

achap

'n achap aochap een gulzigaard een hebzuchtig mens: L.v.Ax.; overig. zeld.: W. (Rtm.); Ofl. (Ogp.).
Zie:
schroep.

achte

achte het getal acht: evenals alle telw. van twee t.e.m. negentien heeft acht e-uitgang tenzij het attributief staat: Z.eil.: Z.V.W.; L.v.Ax.; G.; Ofl.
Arjaon ei tie:n mèrbels (knikkers) en Kersaon eiter achte. W.