Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zaekje, zaokje

  1. in de uitdr.: mè noe is 't 'n zaekje: 't is een rommeltje: ZB (Kn);
  2. in de uitdr.:  dà's  'n  zaekje (zaakje): daar zitten we mooi mee: W; ZB (Gs; Han; Hkz; Wdp); NB (Col; Kam); SchD (Dsr: dà's een 'êêl zaekje; Zr); T (Mtd; Po; Svn: je mó glóóve da dat 'n zaekje is; Tln);ZVW (Adb; Bks; IJzd: dàs maor  'n  raor zaakje; Cz en Zzd: ..aardig   zaakje);  LvA   (Ax); LvH 
    ...een aardig zaokje;GOfl (Dl: 'n mooi zaekje; Mei; Del; Odt). een aardig zaekje (IJzd); een 'êêl zaekje (Dsr); (b) Sis.
  1. in de uitdr.: dà's 'n zaakje: daar draaien we onze hand nie voor om: dat is zo gebeurd: geg. d. Sis. Zie: zaeke, zaoke WZD 1162b.
zaete

onderlaag (van dakpannen) waarop de oesters geteeld worden, geg. tl. Ier.

zaevere

zeveren, driftig heen en weer lopen, NB (Col); Hrh: lopt nie zo te zeeveren:   loop niet  zo heen  en weer.Vgl.: biesten; rossen; drêêfelen; drissen; drusse; druzig; rissig; issig; kaetere; kaeterjaege; jakke; bremen; ragge; afragge.

zakcenten

zakgeld ZVW. Zie: zan­ dagscenten.