fassêêl'out

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
fassêêl'out

fassêêl'out; fe(r)sêêl'out vaamhout (gekloofd hout circa 60 cm lang en 10 cm breed); vroeger alg. op d'n 'aerd gestookt: W. (Rtm.); Z.B.; Sch. (Bwh.); Z.V.W. (Obg.; Cz.; Hp.); L.v.Ax.; Pl.; Hlt. Aant.: de vorm fersêêl'out Z.B.; fatsêêl'out L.v.H.; de stukken afzonderlijk heten fassêêl (enz.) 'outers.
Zie:
blokkêêl'out.