1. Naam: De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek.

2.  RSIN of Fiscaal nummer: 816 534 019

3. Contactgegevens: Secretariaat, Boterzandestraat 15, 4521AS Biervliet

4. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Vacant
Vice-Voorzitter : Dhr P. Heerschap
Secretaris: Dhr. R.Willemsen
Penningmeester: Dhr. M. Tanis
2e penningmeester: Dhr. C. Heule
Bestuurslid: Dhr. P.Heerschap 
Bestuurslid: Dhr P. Bakker
Bestuurslid: Dhr drs. P. Vleugel

5. Het beleidsplan

ZDV meerjarenplan 2013 - 2021

2014

Nehalennia in full color.

Hoospel dialect van Noord-Beveland.

Verhalen CD voor Zeeuws – Vlaanderen

Verhalen CD Willem van Bru

Festival 50 jaar Zeeuws Woordenboek

Poppenkast in dialect

Zeeuwse Rap

Doelstelling en Huishoudelijk Reglement presenteren

2015

Verhalen CD Walcheren

Volkskunde

2016

Verhalen CD Zuid-Beveland

Volkunde

2017

Verhalen CD Tholen, Sint-Philipsland

Volkskunde

2018

Verhalen CD Noord-Beveland.

Volkskunde

Jaarlijks in de februari-vergadering komt dit onderwerp op de agenda.

6 Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is niet van toepassing. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoedingen voor hun bestuursinspanningen.

7 De doelstellingen

De Vereeniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de belangstelling in en de bestudering van de dialecten in Zeeland en Goeree-Overflakkee.

8 Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018

Het bestuur kwam vier keer bijeen: op 20 februari, 15 mei, 14 augustus en 14 november.

Daarnaast was er nog de dialectdag op 20 oktober. In deze jaarvergadering namen we afscheid van voorzitter Hans Jebbink en verwelkomden penningmeester Maarten Tanis.

Ons kwartaalblad Nehalennia verscheen vier keer. Ons jubileumnummer kreeg veel aandacht. De vragenlijsten werden individueel, maar ook groepsgewijs ingevuld door de drie werkgroepen-Noord, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.

De website werd zorgvuldig onderhouden en werkte goed onder de naam: www.zeeuwsedialect.nl

Het beleidsplan werd aangepast en verscheen op onze website, waardoor de toekomstplannen zijn gewaarborgd.

Het project Ik komme van Bru werd financieel gezien, positief afgesloten.

De voorbereidingen voor de film Buuten werden verder uitgewerkt. Besloten werd deze film vergezeld te doen gaan met een boekje, waarin aanvullende achtergrondinformatie wordt gegeven.

In Nehalennia kwamen de rubrieken Maritiem Erfgoed en Volkskunde duidelijk uit de verf.

In samenwerking met Rijks Universiteit Gent kwam een tweejarig project tot stand, waarin 32 geluidsbanden van Zeeuws-Vlaanderen (opnames ca 1965) ontsloten zullen worden. Elke band bevat één uur gesproken tekst.

Er werd een begin gemaakt met de digitalisering van het Supplement overeenkomstig het Zeeuws Woordenboek op onze site.

De drie werkgroepen in Zeeland kwamen vier keer samen en fungeerden goed.

Met de provincie Zeeland was regelmatig overleg dat prettig verliep.

De ledenadministratie was ook dit jaar weer in vertrouwde handen van Rien Passieux.

Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het aantal betalende leden: 313.

Dit jaarverslag is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 februari 2019.

9 Financiële gegevens:

Het financieel overzicht over 2018 en de begroting voor 2020 vindt u hier.

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun functies, dan een vergoeding voor gemaakte kosten en geen vacatiegeld.