ZW. supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zaekje, zaokje

  1. in de uitdr.: mè noe is 't 'n zaekje: 't is een rommeltje: ZB (Kn);
  2. in de uitdr.:  dà's  'n  zaekje (zaakje): daar zitten we mooi mee: W; ZB (Gs; Han; Hkz; Wdp); NB (Col; Kam); SchD (Dsr: dà's een 'êêl zaekje; Zr); T (Mtd; Po; Svn: je mó glóóve da dat 'n zaekje is; Tln);ZVW (Adb; Bks; IJzd: dàs maor  'n  raor zaakje; Cz en Zzd: ..aardig   zaakje);  LvA   (Ax); LvH 
    ...een aardig zaokje;GOfl (Dl: 'n mooi zaekje; Mei; Del; Odt). een aardig zaekje (IJzd); een 'êêl zaekje (Dsr); (b) Sis.
  1. in de uitdr.: dà's 'n zaakje: daar draaien we onze hand nie voor om: dat is zo gebeurd: geg. d. Sis. Zie: zaeke, zaoke WZD 1162b.
zaed, zaod

in de uitdr.: ieder om z'n eihe zaed: na het spel krijgt men zijn inzet terug: T (Ani: ook 'k è m'n zaedje wé terug); LvH: 'k 'eb mijn zaodje wé terug).Vgl.: kuuskuus; nieuwens.

zachjes

zacht. in de uitdr.: zet de radio is wa zachjesder, zachjester, zach­ terder: zet de radio eens wat zachter. Alg.

synoniem(en) - zachtjes
zachelen

prutsen, T (Po). Vgl.: veuge­ len; meraokelen; keutelen; karaten; lunteren; foeteren; Jolen; fiesteren; akkefieken; munneken.