Woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'oespatoes

oespatoes dwars-over schuin-over ook: schots en scheef: Z.V.W. in zelfde bet. noespatoes: Me giengen (n)oespatoes deu 't land recht op 'uus an: Bvt.; Ie goeng op de lôôp oespatoes deu de dôôrns in over't prikkeldraod as-ie de polisie an zag kommen: Cz.; 't Was me daor 'n zootje alles oespatoes deur me kaore kisten bèddegoed keukengerei...:Bks.; Aant.: volg. inz. Ax. hoort men in L.v.H.: oespartoes deur't land.

'oesje

oesje oosje bnw. v. d. duivel zie:
hoosje
en
joos(je).

'oesja

oesja! uitroep om e. dier te verjagen zie:
oest! 1.

'oere

'n oere 1. niet geheel ronde slechte knikker: geg. d. Sch. (Zr.; Dsr.; Bh.; Hsd.); Z.V.W. (Cz.; Sdk.; Rtc.).
2. als bw. gebr.: verkeerd op z'n kop in 't bz. v. e. tol: de toppe topt oe:re: op de houten knop inpl. v. op de metalen punt: geg. d. Z.B. (Hkz.).